Porsanger
Mearrasámi diehtoguovddáš lea Billávuonas Porsáŋggus

Sjøsamisk kompetanse ble etablert som en stiftelse i 2003. Stiftelsens formål er å akseptere og å beholde status for sjøsamisk språk og kultur; ta vare på og videreutvikle språket og kulturen gjennom aktiv bruk; spre kunnskap om sjøsamiske forhold til skoler og andre offentlige institusjoner; bidra til å danne andre sjøsamiske miljø som stimulerer til bevaring og utvikling av språk og kultur; samt etablere databaser og andre informasjonskanaler som gjør at forskere og andre interesserte kan få online informasjon om sjøsamiske forhold. I de seinere år har det gjennom ulike samarbeidsprosjekt vært arbeidet med lokal/tradisjonell økologisk kunnskap. Det er også arbeidet med
dokumentasjon og formidling av stedsnavn, noe som har bidratt til utvikling av
kompetanse vedrørende formidling på digitale kart.

 

Billefjordsenteret

 

Sjøsamisk kompetansesenter har gjennom sine ti driftsår utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokalhistorie og lokal kunnskap. Siden innsamling og formidling av stedsnavn stedsnavn har vært
et sentralt siden starten, ble også bruk av digitale kart et viktig utviklingsområde. I de seinere år har det vært lagt vekt på etablering av en digital plattform (Meron.no) for formidling av lokal kunnskap om landskap (inkludert stedsnavn), fjordøkologi og samisk naturbruk. Senterets virkeområde var de første årene kun Porsanger kommune, men det har i den senere tid blitt utvidet til andre sjøsamiske områder som måtte ønske å gjøre bruk av vår kompetanse og formidlingsplattform. Konkret kommer dette til uttrykk gjennom samarbeidsprosjekt med lokale kunnskapsmiljø i andre kommuner, samt at to andre små samiske institusjoner har tatt i bruk nettstedet Meron.no som formidlingsplattform for lokale stedsnavn.

Meron er utviklet i samarbeid med ekstern IT-ingeniør og samfunnsforskere ved blant annet Universitetet i Tromsø.  Vi har over lang tid hatt samarbeid med med Fávllis- prosjektet ved Universitetet i Tromsø og med Árbediehtu ved Samisk høyskole. Erfaringene fra disse samarbeidene, spesielt Fávllis-prosjektet med lokal marin kunnskap, og vår egen lokale erfaring og kompetanse er grunnlaget for konseptet vi har utformet. Gjennom samarbeid med samfunnsforskere i nevnte prosjekter fikk vi styrket vår egen kompetanse blant annet når det gjelder intervjuteknikk og formidling, noe som har stor verdi i vårt videre arbeid med lokal kunnskap. 


Senterets daglige leder er Sigvald Persen. Han er utdannet ingeniør og og etter 28 års praksis innen kommunalteknikk, bygningsforvaltning, brannvern og offentlig innkjøp har han siden etableringen av senteret vært daglig leder.

I tillegg arbeider Svanhild Andersen i prosjekter ved senteret.

Senterets styre

Senteret har et styre på 5 medlemmer. 3 av styremedlemmene velges av stifterne, Porsanger kommune velger ett styremedlem og Sametinget ett.

Styret består idag av følgende medlemmer:

Svanhild Andersen, styreleder.

Solveig Tangeraas

Olaf Eliassen

Grethe Karin van der Eynden

John Turi