laptop work computer 19 113048
Mearrsámi diehtoguovddáš Porsáŋggus, SEG (Sámi ealáhus ja guorahallanguovddáš) Deanus ja Davviálbmogiid Guovddáš Gáivuonas hálidit čađahit prošeavtta ovddidit digitala gaskkusteami báikkálaš ekologálaš máhtu ja báikenamaid mearrasámi guovlluin.

Alle disse institusjonene har arbeidet med slik kunnskap, og det er gjennom ulike prosjekt (Fávllis-prosjektet med LØK som hovedtema og med alle tre nevnte institusjoner som samarbeidspartnere, Tanafjordprosjektet og prosjektet Fjordkunnskap i Nord-Troms) utviklet gode metoder for dokumentasjon, basert blant annet på litteratur om lignende  dokumentasjonsarbeid i Canada og andre områder, og tilpasset fjordfiske og annen naturbruk i samiske områder. Alle institusjonene har også arbeidet med stedsnavn.

Integrering av LØK som en form for erfaringsbasert kunnskap i kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger om naturmangfoldet (jf. naturmangfoldloven § 8) forutsetter formidling av slik kunnskap, og nettstedet Meron.no som er under utvikling ved Sjøsamisk kompetansesenter er et sentralt tiltak i den sammenheng. Nettstedet formidler også stedsnavn og kunnskap om navn og steder. Gjennom prosjektet “digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder” tar vi sikte på å videreføre og utvide dette arbeidet til flere geografiske områder, i nært samarbeid med de to andre ovennevnte institusjonene; SEG og Senter for nordlige folk. I dette samarbeidet vil også eventuelt behov for andre digitale formidlingsmåter blir drøftet og påbegynt, basert på hver institusjons erfaring med digital formidling av LØK og/eller stedsnavn og verktøy for slik formidling. Målet med samarbeidsprosjektet er å styrke samtlige tre sentres kompetanse innen digital bearbeiding og formidling av lokal kunnskap og stedsnavn, både hver for seg og samlet ved at man kobler sammen kompetanse og presentasjonsmåter.