book club clip art 205622Protokoller og korrespondanse fra lokale fiskarlag er viktige kilder til nyere fiskerihistorie i samiske bosetningsområder i kyst- og fjordstrøk. Sjøsamisk kompetansesenter, i samarbeid med Samisk arkiv i Kautokeino, ønsker å bidra til at slike protokoller blir tatt vare på og synliggjort på internett. Pr. i dag er dokumenter fra Billefjord fiskarlag og Kokelv fiskarlag systematisert og registrert i ASTA (et informasjonsystem for arkivbeskrivelse og -gjenfinning).

Samisk arkiv samarbeider med DigForsk sin avdeling i Kautokeino. Neste skritt er at DigForsk skanner dokumentene og lager såkalte skanneprotokoller for gjenfinnbarhet. Materialet blir deretter offentlig tilgjengelig i Arkivportalen, der det allerede er er gjort klart for de skannede dokumentene. (Søk på Billefjord Fiskarlag og Kokelv Fiskarlag i Arkivportalen).

En presentasjon av lokale fiskarlagsprotokoller vil synliggjøre fjordfiskernes innsats for å ivareta fjorder som næringsgrunnlag for fjordbefolkningen. Protokollene, som i all hovedsak er fra etterkrigstida, gir innsyn i hvilke saker som har opptatt fiskerne i særlig grad, og hvilke argumenter de har framført for å fremme egne og lokalsamfunnenes næringsinteresser. Fordelingen av fiskeressurser og bekymring for fiskebestandene har vært et stadig tilbakevendende tema i fjordfiskernes henvendelser til fylkesfiskarlaget og fiskerimyndighetene.   

Ta gjerne kontakt med Sjøsamisk kompetansesenter hvis dere kjenner til annet fiskarlagsmateriale som kan synliggjøres på denne måten. Mange lokale fiskarlag er lagt ned, og da kan protokoller og korrespondanse stå i fare for å bli kastet.