Sirkka paa kaiaSom kjent er det både på internasjonalt og nasjonalt nivå etablert flere overordnede rettslige prinsipper som har direkte relevans for areal- og ressursforvaltning i samiske områder. Det gjelder blant annet bestemmelser om tradisjonell kunnskap, og fokus på lokale ressursbrukeres medvirkning i ressursforvaltning. Det er nødvendig å styrke arbeidet med dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap på lokalt nivå, og også med lokal kapasitetsbygging. 

I tillegg til dokumentasjon og formidling, er det stort behov for å utvikle kompetanse innen lokal kapasitetsbygging i tilknytning til arbeid med tradisjonell kunnskap; et arbeidsområde som tillegges stor vekt i FNs arbeid med å følge opp målsettinger i biomangfoldkonvensjonens artikkel om tradisjonell kunnskap. På konvensjonens femte partsmøte i 2000 ble det vedtatt et arbeidsprogram for implementering av Artikkel 8 j. Blant de prioriterte oppgavene var å styrke kapasiteten hos urfolk og lokalsamfunn som opprettholder tradisjonelle livsstiler, slik at de kan delta aktivt og effektivt i beslutningsprosesser og politikkutforming som berører deres områder på internasjonalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå. Artikkel 8 omhandler in situ-bevaring, det vil si bevaring på stedet, og befatningen med tradisjonell kunnskap skal ifølge denne artikkelen skje med samtykke og medvirkning fra kunnskapsinnehavere.

Medvirkning og kapasitetsbygging fordrer nye arenaer for kommunikasjon og samarbeid. Lokale kunnskapsinstitusjoner, som for eksempel Sjøsamisk kompetansesenter, kan utgjøre slike arenaer, og også være et bindeledd for lokale arenaer/grupper på bygdenivå som ønsker å arbeide med tradisjonell kunnskap. Spørsmålet er hvordan kapasitetsbygging og nye arenaer for kommunikasjon og samarbeid kan utvikles, med sikte på styrking av arbeid med tradisjonell kunnskap på lokalt nivå.

Formidling av tradisjonell kunnskap med lokal deltakelse
Sjøsamisk kompetansesenter har etablert kompetanse til å drive og utvikle et nettbasert dokumentasjonsverktøy for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap (Meron.no). Meron.no er designet slik at lokale ressursgrupper fra forskjellige områder kan delta innenfor de temaer som er tilgjengelig på nettstedet. Nye temaer kan lages ut fra lokale ønsker og behov og tilpasses lokale forhold. Og senteret har har arbeidet med digital formidling i flere prosjekter.  

Formål med tiltaket/faglig innhold
Formålet med utviklingsarbeidet som Sjøsamisk kompetansesenter ønsker å gjennomføre er å styrke arbeidet med tradisjonell kunnskap ved å planlegge for kompetanseutvikling og aktiviteter innen to hovedtema: 1) lokal kapasitetsbygging og 2) multimedia formidling. 

Foreslåtte emner for dette utviklingsarbeidet: Tradisjonell kunnskap om fjorder og om utmarksbruk med vekt på rovdyr og beitedyr. 

Finansiering
Utviklingsmidler fra Sametinget. 

(Nanosmahttin, et samisk ord for å forsterke, gjøre sterkere)


Prosjektet ble avsluttet 1. mars 2018. Oppfølging planlegges i løpet våren 2018.