Egg paa holme 500xMearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking i kystsamiske områder. 

Prosjektet har tre utvalgte forskningsområder: Porsanger (særlig holmer i indre del av Porsangerfjorden), Varanger og Tysfjord. 

Utdrag fra prosjektsammendrag:
Dette prosjektet har fokus på sankingspraksiser i kystsamiske områder i Norge.

Gjennom en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og språkfag, spør vi: Hva består dagens sankingsspraksiser i lulesamiske og nordsamiske kystområder av, og hva innebærer disse praksisene? Vi undersøker hvordan kunnskap om sanking (særlig av bær og egg) kommer til uttrykk gjennom de samiske språkene, i fortellinger og i stedsnavn.

Deltakelse og observasjon kan gi tilgang til menneskers “tause” kunnskaper, og i dette prosjektet ønsker vi å delta i aktuelle sankingssaktiviteter. I tillegg vil vi intervjue både kvinner og menn, individuelt og i gruppeintervjuer. Lokale ressursgrupper vil videre bistå med veiledning knyttet til stedsnavn og begreper.

Prosjektet vil bidra til å dokumentere og anerkjenne bærplukking og eggsanking som sentrale samiske høstingspraksiser. Disse to former for høsting har hittil fått lite akademisk oppmerksomhet. På denne måten bidrar prosjektet med ny kunnskap av betydning for samiske samfunn, det norske majoritetssamfunnet, og i en internasjonal urfolkskontekst. Siden prosjektet vektlegger både kvinners og menns sankingspraksiser, utgjør det i tillegg et viktig bidrag til den begrensede forskningen på kvinners naturressursbaserte aktiviteter i Sápmi.

 
Deltakere
Prosjektleder: Solveig Joks ved Diehtosiida Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) i Kautokeino.

Andre deltakere: 
Stine Rybråten, NINA
Harrieth Aira, Árran
Jorunn Jernsletten, Varanger samiske museum
Fra Mearrasiida: Svanhild Andersen og Steinar Nilsen

Ekspertgruppe: John Law, Kaisa Rautio Helander, Mikkel Nils Sara, Britt Kramvig, MJ Barrett og Jens Ivar Nergård.

Prosjektet hadde oppstartsmøte 5. og 6. mars på Diehtosiida. 

Mer informasjon kommer.