laptop-work--computer 19-113048Bruk av lokal økologisk kunnskap (LØK) som en form for erfaringsbasert kunnskap i kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger om naturmangfoldet (jf. naturmangfoldloven § 8) forutsetter formidling av slik kunnskap. Nettstedet Meron.no som er under utvikling ved Sjøsamisk kompetansesenter, er et tiltak i den sammenheng. Nettstedet formidler også stedsnavn og kunnskap om navn og steder. Gjennom dette prosjektet tar vi sikte på å videreføre og utvide dette arbeidet til flere geografiske områder, og å bidra til videreutvikling av andre digitale formidlingsmåter. 

Samarbeid og mål
Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med SEG (Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš) i Tana og Senter for nordlige folk i Kåfjord. I tillegg til samarbeid med utgangspunkt i nettstedet Meron, vil også behov for andre digitale formidlingsmåter blir drøftet og påbegynt, basert på hver institusjons erfaring med digital formidling av LØK og/eller stedsnavn og verktøy for slik formidling. Målet med samarbeidsprosjektet er å styrke samtlige tre sentres kompetanse innen digital bearbeiding og formidling av lokal kunnskap og stedsnavn, både hver for seg og samlet ved at man kobler sammen kompetanse og presentasjonsmåter.

Økonomi
Prosjektet er innvilget støtte fra Sametingets midler for utvikling av arenaer for kunst- og kulturformidling.