Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i flere forskningsprosjekter, alle med oppstart i 2019. De har alle ett eller flere forskningsemner som er svært relevante for sjøsamiske områder, som kystsoneplanlegging, økosystemtjenester, kapasitetsbygging, tradisjonell kunnskap, kunnskapsbaser, mattradisjoner, sankingspraksiser og samisk språk og kultur.

Prosjektet "å gjøre kunnskaper synlige" - kunnskap om sanking av multer og egg i stedsnavn, språk og fortellinger i kystsamiske områder
- et prosjekt ved Samisk høgskole m.fl. (se egen presentasjon på denne nettsida)
Kontaktperson for Mearrasiida: Solveig Joks, som også deltar i prosjektets Porsanger-del. 

Prosjektet IndKnow: (Urfolkskunnskap)
- et prosjekt ved UiT Det arktiske universitetet m.fl. 
Prosjektets tema: Integrering av urfolkskunnskap i kartlegging, planlegging og beslutningstaking innen areal- og miljøforvaltning: Samfunnsbaserte konsekvensvurderinger som planleggingsverktøy. 
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Else Grete Broderstand og Camilla Brattland ved UiT Norges arktiske universitet som kontaktpersoner. 
Prosjektets hovedmål er å undersøke rollen til urfolkskunnskap i plan- og beslutningsprosesser som kan påvirke urfolk.

Delmål:
- Utvikle metoder som kan gi økt integreringen av urfolkskunnskap i planlegging og beslutningstaking   
- Støtte og legge til rette for at urfolkssamfunn selv kan utføre samfunnsbasert konsekvensvurdering
- Gjør sammenligninger på tvers av rettssystemer vedrørende urfolkskunnskap i beslutningsprosesser, dvs. utforske om bedre kunnskapsintegrering i planleggingen og beslutningsstadiet gir bedre resultater for urfolk

Arbeidspakke 3: Inkorporering av urfolks kunnskapssystemer i utviklingsprosesser
Case Porsanger, kunnskapsbase: Å bygge en kunnskapsdatabase med urfolks og annen lokal kunnskap for marine konsekvensutredninger og forvaltning. Denne casestudien tar sikte på å bygge kapasitet blant kystsamiske samfunn i den vestlige delen av Finnmark. Det bygger på et lokalt initiativ for å styrke kapasiteten i forbindelse med økende havbruksinteresser i kommunene Nordkapp og Porsanger i Vest-Finnmark.  

Konkret vil denne casestudien etablere et formelt samarbeid mellom UiT- Norges arktiske universitet og relevante samfunnsorganisasjoner som Mearrasiida i Porsanger (del av et nettverk av kystsamiske institusjoner), med sikte på å gjennomføre et prosjekt  der resultateme vil bli lagret i lokale databaser med (kunnskap om) tradisjonell marin bruk. Den vil kartlegge urfolks maritime bruk og økosystemtjenester og verdier basert på lokale og urfolkskunnskaper. 

Prosjektet FOODCOAST
- et prosjekt ved NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning m.fl.
Prosjektets tema: systemer for matproduksjon, sett i sammenheng med det grønne skiftet. En del av prosjektet tar utgangspunkt i fjorder, som «foodscape» (def: «socio-ecological interactions that make up a food system»). Prosjektet har en historisk del, men fokus i prosjektet går mer i retning av matproduksjon som kulturarv. Tradisjonell kunnskap og identitet er da sentralt, og også kvinners innsats i å bevare og utvikle denne kulturarven. Når det gjelder dagens konfliktlinjer kan man se på oppdrett, sjølaksefiske, krabbe, reketrål og det tradisjonelle fisket. Det legges også vekt på trender og framtidsvisjoner og forståelser av bærekraftig framtid. Da kan blant annet mulighetsstudien Porsangerfjorden 2.0 være et utgangspunkt, men også motstridende trender og ulike visjoner om framtida blant ulike aktører. 

Kontaktperson for Mearrasiida: Einar Eythorsson, NIKU, avd. Tromsø. 

Prosjektet CoastChange
- et prosjekt ved Framsenteret, (avd. for Kyst og fjord) i Tromsø m.fl. 
Mearrasiida deltar ved at daglig leder Thomas Hansen er med i prosjektets referansegruppe.
Tema: Økosystemtjenester og kystsoneplanlegging
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Bente Sundsvold og Camilla Brattland, UiT. 

Prosjektets tema: Kystsoneplanlegging og økosystemtjenester. 


Mer informasjon kommer.