Porsanger

 Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter)

I 2002 etablerte lokale ildsjeler et sjøsamisk senter i indre Billefjord i Porsanger, under navnet Sjøsamisk kompetansesenter og med Mearrasámi diehtoguovddáš som det samiske navnet. Senteret ble offisielt åpnet 6. februar 2003. Nytt navn, Mearrasiida, ble vedtatt i desember 2018, og tatt i bruk i februar 2019. 

Senteret ble etablert som en stiftelse med følgende formål: akseptere og å beholde status for sjøsamisk språk og kultur; ta vare på og videreutvikle språket og kulturen gjennom aktiv bruk; spre kunnskap om sjøsamiske forhold til skoler og andre offentlige institusjoner; bidra til å danne andre sjøsamiske miljø som stimulerer til bevaring og utvikling av språk og kultur; samt etablere databaser og andre informasjonskanaler som gjør at forskere og andre interesserte kan få online informasjon om sjøsamiske forhold. 

Stedsnavnmateriale som ble overtatt fra bygdelag ble starten på senterets arbeid. Formidling av dette materialet medførte en utvikling med en database som resultat, og bruk av digitale kart ble også et viktig utviklingsområde. Senteret har også utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap, og stedsnavndatabasen ble utviklet til å inkludere slik kunnskap. Sentrale emner er landskap, fjordøkologi og samisk naturbruk. Databasen er et sentralt element på nettstedet Meron.no.

Geografisk avgrensing
Senterets virkeområde var de første årene kun Porsanger kommune, men har siden blitt utvidet til andre sjøsamiske områder som måtte ønske å gjøre bruk av vår kompetanse og formidlingsplattform. Konkret kommer dette til uttrykk gjennom samarbeidsprosjekt med lokale kunnskapsmiljø i andre kommuner, samt at to andre lokale samiske institusjoner har tatt i bruk nettstedet Meron.no som formidlingsplattform for stedsnavn.

Kompetanseutvikling gjennom samarbeid
Senteret hadde i flere år hatt samarbeid med med Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø. Erfaringene fra dette samarbeidet, og senterets egen lokale erfaring og kompetanse, er grunnlaget for vår tilnærming til lokal/tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap. Vi har også hatt nytte av samarbeid med Árbediehtu-prosjektet ved Samisk høgskole. Nettstedet Meron er utviklet i samarbeid med ekstern IT-ingeniør og samfunnsforskere ved blant annet Universitetet i Tromsø. Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø i Porsanger og andre områder er også sentralt. Dette gjelder særlig Mearrasámi Duodjedállu og Porsanger museum RDM.  

Arbeidsoppgaver
I tillegg til arbeidet med prosjekter og digital formidling, arrangerer senteret tilstelninger og seminarer.  

Prosjekter 
Pr. 31.12.2018:
Samisk båt-terminologi
Båtkultur ved Porsangerfjorden. Båtbygging og kunnskapsoverføring
To apper med samiske båtord og ord om sjø og fiske.

Avsluttede prosjekt som følges opp:
Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner
Tradisjonell kunnskap og kapasitetsbygging
Fiskarlagsprotokoller

Lokaler
Senteret leier lokaler hos Billefjordsenteret AS

Ansatte/medarbeidere (alle deltid)
Daglig leder
I engasjement fra 01.02.2018 og fast ansatt fra 31.12.2019: Thomas Hansen. Har som sin forgjenger omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk. Praksis fra blant annet oversetterarbeid (norsk-samisk) og terminologi-prosjekt ved senteret. Kombinerer arbeidet som daglig leder med bl.a. oversetterarbeid. 

Fra oppstart i 2002 til 01.02.2018: Sigvald Persen. Ingeniør med tidligere praksis fra blant annet kommunalteknikk og bygningsforvaltning. Har omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk.

Medarbeidere pr. 01.06.2019:
Svanhild Andersen. Sosialantropolog og sosionom. Har de seinere årene arbeidet blant annet med tradisjonell/lokal kunnskap, evakueringshistorie og digital formidling. 
Steinar Nilsen. Lingvist med hovedfag i samisk. Har i mange år arbeidet med samisk terminologi og stedsnavn i sjøsamiske områder. 
Kjell Derås. Sosionom, agronom og utdanning innen mediakunnskap og samisk kulturkunnskap. Har i mange år arbeidet med kultur- og forskningsformidling, særlig i sørsamiske områder. 
Hans O. Hansen. Snekker og båtbygger. En av svært få i kyst-og fjordområder i Finnmark som bygger sjøbåter.
Ove Stødle. Duojár og båtbyggerlærling. 
Sunthron (Torn) Olli. Renhold samt matlaging ved møter og arrangement. 

Senterets styre
Senteret har et styre på fem medlemmer. Tre av styremedlemmene velges av stiftelsen. Porsanger kommune velger ett styremedlem. Sametinget har også anledning til å velge ett styremedlem.

Styret består pr 01.02.2019 av følgende medlemmer:
Ragnhild Eliassen, styreleder (fra 31.01.2019)
Solveig Tangeraas, nestleder
Helen Johannesen, styremedlem (for Porsanger kommune)
Solveig Joks, styremedlem
André Nilsen, styremedlem 
Grethe Karin van der Eynden, varamedlem

Sekretær for styret: Daglig leder

Regnskap og økonomifunksjoner ivaretas av Økonomiservice AS, Lakselv.