Porsanger

Sjøsamisk kompetansesenter - formål og arbeidsområder

Sjøsamisk kompetansesenter ble etablert i Indre Billefjord i Porsanger i 2003. Det ble etablert som en stiftelse, med følgende formål: akseptere og å beholde status for sjøsamisk språk og kultur; ta vare på og videreutvikle språket og kulturen gjennom aktiv bruk; spre kunnskap om sjøsamiske forhold til skoler og andre offentlige institusjoner; bidra til å danne andre sjøsamiske miljø som stimulerer til bevaring og utvikling av språk og kultur; samt etablere databaser og andre informasjonskanaler som gjør at forskere og andre interesserte kan få online informasjon om sjøsamiske forhold.

Stedsnavnmateriale som ble overtatt fra bygdelag ble starten på kompetansesenterets arbeid. Formidling av dette materialet medførte en utvikling med en database som resultat, og bruk av digitale kart ble også et viktig utviklingsområde. Sjøsamisk kompetansesenter har også utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap. I de seinere år har det vært lagt vekt på utvikle stedsnavndatabasen til å inkludere slik kunnskap. Sentrale emner er landskap, fjordøkologi og samisk naturbruk. 

Geografisk avgrensing
Senterets virkeområde var de første årene kun Porsanger kommune, men det har i den senere tid blitt utvidet til andre sjøsamiske områder som måtte ønske å gjøre bruk av vår kompetanse og formidlingsplattform. Konkret kommer dette til uttrykk gjennom samarbeidsprosjekt med lokale kunnskapsmiljø i andre kommuner, samt at to andre små samiske institusjoner har tatt i bruk nettstedet Meron.no som formidlingsplattform for lokale stedsnavn.

Kompetanseutvikling gjennom samarbeid
Vi har i flere år hatt samarbeid med med Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø. Erfaringene fra dette samarbeidet, og vår egen lokale erfaring og kompetanse, er grunnlaget for vår tilnærming til lokal/tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap. Vi har også hatt samarbeid med Árbediehtu-prosjektet ved Samisk høgskole, og har hatt nytte av det. Meron er utviklet i samarbeid med ekstern IT-ingeniør og samfunnsforskere ved blant annet Universitetet i Tromsø. Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø i Porsanger og andre områder er også sentralt. Dette gjelder blant andre Mearrasámi Duodjedállu og Porsanger museum RDM.  

Arbeidsoppgaver
I tillegg til arbeidet med prosjekter og digital formidling, arrangerer kompetansesenteret tilstelninger og seminarer. (Se under menypunktet "arrangement" i hovedmeny øverst på sida.) På disse nettsidene presenteres noen sentrale deler av senterets aktiviteter i de seinere år, og også nye prosjekter (nevnt i lista nedenfor.)

Prosjekter 2015-2016
Registrering og digital formidling av stedsnavn og fiskemeder i Porsanger, Revsbotn og Nordreisa
Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder
Sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn
Nasjonalt utvalgt kulturlandskap - Goaradat-Sandvik
Evakueringsminner. Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner
Offishandmen. Internasjonal fiskerifilm
Videreutvikling av arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap

Beskrivelse av prosjektene finnes under menypunkt prosjekter i hovedmenyen øverst på denne sida. 

Lokaler
Kompetansesenteret leier lokaler hos Billefjordsenteret AS

Ansatte
Daglige leder: Sigvald Persen. Ingeniør med tidligere praksis fra blant annet kommunalteknikk og bygningsforvaltning. Har omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk.
Faglig leder: Svanhild Andersen. Sosialantropolog og sosionom. Har de seinere årene arbeidet blant annet med tradisjonell/lokal kunnskap. 
Språkmedarbeider: Steinar Nilsen. Lingvist med hovedfag i samisk. Har i mange år arbeidet med samisk terminologi og stedsnavn i sjøsamiske områder. 

Senterets styre
Senteret har et styre på fem medlemmer. Tre av styremedlemmene velges av stifterne, Porsanger kommune velger ett styremedlem og Sametinget ett.

Styret består i dag av følgende medlemmer:
Svanhild Andersen, styreleder
Solveig Tangeraas, nestleder
Helen Johannesen, styremedlem
Solveig Joks, styremedlem (ny)
André Nilsen, styremedlem (ny) 
Grethe Karin van der Eynden, varamedlem

Sekretær for styret: Sigvald Persen, daglig leder

Regnskap og økonomifunksjoner ivaretas av Økonomiservice AS, Lakselv