nillageadgi4

Sjøsamisk kompetansesenter har arbeidet med stedsnavn siden etableringen i 2003, og i de seinere år har det vært lagt vekt på etablering av en digital plattform (Meron.no) for formidling av lokal kunnskap om landskap (inkludert stedsnavn), fjordøkologi og samisk naturbruk. Senteret ønsker nå å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor de tre nevnte emnene, og prosjektet om stedsnavn og fiskemeder i tre fjordområder er et ledd i dette arbeidet, som ble avsluttet i 2016. Navn og meder er registrert på nettstedet Meron.no

De tre utvalgte områdene var Ytre Porsanger og Revsbotn i Vest-Finnmark, samt Reisafjorden i Nord-Troms (Bakkebyfjorden i sør samt Oksfjorden og Straumfjorden i nord; tre av Reisafjordens sidefjorder). Områdene har mange fellestrekk når det gjelder både nærings- og språkutvikling, men er forskjellig når det gjelder fokus på samisk språk og samiske stedsnavn. 

Bakgrunn
Stedsnavntilfanget i Porsanger og Nordreisa består av både av samiske, kvenske og norske navn, mens Revsbotn har samiske og norske stedsnavn. I Porsanger er samisk og/eller kvensk fortsatt dagligspråk i flere bygder, i hvert fall blant voksne og eldre, mens Nordreisa i all hovedsak er språklig fornorsket. Kun et fåtall eldre behersker samisk og/eller kvensk. I Revsbotn er samisk fortsatt i bruk blant personer over 55-60 år.

Synliggjøring av samiske (og kvenske) stedsnavn er forskjellige i de tre områdene. I Porsanger har det vært utført et relativt omfattende arbeid med stedsnavn; og særlig i Indre Porsanger. Og man har enkelte steder synliggjort navna på skilt i naturen, i tillegg til at Statens vegvesen har satt opp trespråklige skilt i store deler av kommunen. Og innsamlede stedsnavn er synliggjort på det nevnte nettstedet Meron.no. I Nordreisa har det vært gjort et omfattende arbeid med kvenske stedsnavn, mens man i liten grad har befattet seg med samiske navn. Man har ikke to- eller flerspråklige veiskilt i kommunen. I Revsbotn er det samlet inn en del samiske (og norske) navn, men disse er så vidt vi kjenner til, ikke synliggjort i tekst eller på kart, og heller ikke på veiskilt.

Formålet med prosjektet er dokumentasjon og formidling av stedsnavn og fiskemeder i tre fjordområder med sjøsamisk bosetning. Navn på fiskeplasser og på steder langs fjorden med tilknytning til fiske eller annen bruk av fjorden skal prioriteres, og de skal også tas med opplysninger om bruk av navngitte steder.

Resultatmål
Det skal lages en oversikt over stedsnavn og fiskemeder fra de tre utvalgte områdene, med opplysninger om bruk av de navngitte lokalitetene. Kunnskapen er formidlet på nettstedet Meron. Stedsnavn i tilknytning til fiske og annen bruk av fjorder er prioritert.

Medarbeidere
Svanhild Andersen (sosialantropolog), prosjektleder og deltaker i prosjektets Nordreisa-del
Steinar Nilsen (lingvist med hovedfag i samisk), deltaker i prosjektets Porsanger- og Revsbotn-del
Tor Mikalsen (arkeolog), deltaker i prosjektets Nordreisa-del

Finansiering
Prosjektet er innvilget støtte fra Sametingets språkmidler.